We provide the most professinal solutions for in-situ TEM/SEM measurements. From nanomanipulator to MEMS chips, from physical properties to liquid and gas environments, we meet all demands from researchers.

Learn about what we have

Awesome work makes happy clients.

We do our best to help our users to realized their terrific experimental ideas.

Zuesinsitu

Single/Double tilt TEM-STM holder, room/high temperature.

Nanoindentor

Single/Double tilt room/high temperature nanoindentor.

Atlas

Single/Double tilt 360 degree horizontal rotation holder.

Minerve

Singlt/Double tile, three samples holder.

Neptune

In-situ SEM electrochemical/liquid cell, 4/6 electrodes.

We design and build amazing things.

The publication list proves.

2020

Yunzhan Zhou a,1, Yijun Yang a,1, Guolin Hou c,1, Ding Yi a, Bo Zhou b, Shimou Chen c, Tran Dai Lam d, Fangli Yuan c, Dmitri Golberg e, Xi Wang, Stress-relieving defects enable ultra-stable silicon anode for Li-ion storage. Nano Energy 70 (2020) 104568. doi:10.1016/j.nanoen.2020.104568

2019

Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Qiunan Liu, Yushu Tang, Jun Zhao, Baolin Wang, Tianwu Chen, Yong Sun, Peng Jia, Hui Li, Lin Geng, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Zaifa Wang, Yanshuai Li, Haiming Sun, Xiaomei Li, Qiushi Dai, Yongfu Tang*, Qiuming Peng, Tongde Shen, Sulin Zhang*, Ting Zhu * and Jianyu Huang*. Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up. Nat. Nanotechnol. (2020) doi:10.1038/s41565-019-0604-x

Siyuan Wei, Qiannan Wang, Hua Wei & Jiangwei Wang, Bending-induced deformation twinning in bodycentered cubic tungsten nanowires. MATER. RES. LETT. 2019, VOL. 7, NO. 5, 210–216. DOI:10.1080/21663831.2019.1578833

Dun Jin, Xianfeng Yang, Yuqing Ou, Mumin Rao, Yaotang Zhong, Guangmin Zhou, Daiqi Ye, Yongcai Qiu,* Yuping Wu, Weishan Li,*. Thermal pyrolysis of Si@ZIF-67 into Si@N-doped CNTs towards highly stable lithium storage. Science Bulletin (2019), doi: 10.1016/j.scib.2019.12.005

Qingshuai Xu, Xianfeng Yang, Mumin Rao, Dingchang Lin, Kai Yan, RuiAn Du, Jiantie Xu, Yuegang Zhang, Daiqi Ye, Shihe Yang, Guangmin Zhou, Yingying Lu, Yongcai Qiu. High energy density lithium metal batteries enabled by a porous graphene/MgF2 framework. Energy Storage Materials, doi:10.1016/j.ensm.2019.12.028.

Liang Zhu, Shulin Chen, Hui Zhang, Jine Zhang, Yuanwei Sun, Xiaomin Li, Zhi Xu, Lifen Wang, Jirong Sun, Peng Gao, Wenlong Wang*,∥ and Xuedong Bai. Strain-Inhibited Electromigration of Oxygen Vacancies in LaCoO3. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 36800−36806.

Zheng Fan, Liqiang Zhang, Daniel Baumann, Lin Mei, Yuxing Yao, Xidong Duan, Yumeng Shi,* Jianyu Huang,* Yu Huang,* and Xiangfeng Duan*. In Situ Transmission Electron Microscopy for Energy Materials and Devices. Adv. Mater. 2019, 1900608

Wenqing Ma, Yahui Wang, Yijun Yang, Xi Wang, Zhihao Yuan, Xizheng Liu, and Yi Ding. Temperature-Dependent Li Storage Performance in Nanoporous Cu−Ge−Al Alloy. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 9073−9082.

Ran Cai, Shiying Guo, Qingping Meng, Shize Yang, Huolin L. Xin, Xiaobing Hug, Mingqiang Li, Yuanwei Sun, Peng Gao, Shengli Zhang, Hui Dong, Shuangying Lei, Kisslinger Kim, Haibo Zeng, Litao Suna, Feng Xua, Yimei Zhu. Atomic-level tunnel engineering of todorokite MnO2 for precise evaluation of lithium storage mechanisms by in situ transmission electron microscopy. Nano Energy 63 (2019) 103840.

Chongyang Zhu, Ruiwen Shao, Shulin Chen, Ran Cai, Yi Wu, Libing Yao, Weiwei Xia, Meng Nie, Litao Sun,* Peng Gao,* Huolin L. Xin, and Feng Xu*, In Situ Visualization of Interfacial Sodium Transport and Electrochemistry between Few-Layer Phosphorene. Small Methods 2019, 1900061.

Qi Zhu, Guang Cao, Jiangwei Wang, Chuang Deng, Jixue Li, Ze Zhang & Scott X. Mao, In situ atomistic observation of disconnectionmediated grain boundary migration, Nature Communications, (2019) 10:156 | https://doi.org/10.1038/s41467-018-08031-x

Xucun Ye, Zhihua Lin, Shujie Liang, Xihe Huang, Xiaoyuan Qiu, Yongcai Qiu, Xueming Liu, Dong Xie, Hong Deng, Xunhui Xiong, and Zhang Lin, Upcycling of Electroplating Sludge into Ultrafine Sn@C Nanorods with Highly Stable Lithium Storage Performance, Nano Lett.; DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04944

2018

Junchao Qian, Zhigang Chen, Feng Chen, Yaping Wang, Zhengying Wu, Wenya Zhang, Zhiyi Wu, and Ping Li, Exploration of CeO2−CuO Quantum Dots in Situ Grown on Graphene under Hypha Assistance for Highly Efficient Solar-Driven Hydrogen Production, Inorg. Chem. 2018, 57, 14532−14541 | DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01936

Ruiwen Shao, Shulin Chen, Zhipeng Dou, Jingmin Zhang, Xiumei Ma, Rui Zhu, Jun Xu, Peng Gao, and Dapeng Yu, Atomic-Scale Probing of Reversible Li Migration in 1T‑V1+xSe2 and the Interactions between Interstitial V and Li, Nano Lett. 2018, 18, 6094−6099 | DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03154

Liqiang Zhang, Yushu Tang, Qiunan Liu, Tingting Yang, Congcong Du, Peng Jia, Zaifa Wang, Yongfu Tang, Yongfeng Lib, Tongde Shen, Jianyu Huang, Probing the charging and discharging behavior of K-CO2 nanobatteries in an aberration corrected environmental transmission electron microscope, Nano Energy 53 (2018) 544–549 | https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.09.011

Liqiang Zhang, Yushu Tang, Qiuming Peng, Tingting Yang, Qiunan Liu, Yuecun Wang, Yongfeng Li, Congcong Du, Yong Sun, Lishan Cui, Fan Yang, Tongde Shen, Zhiwei Shan & Jianyu Huang, Ceramic nanowelding, NATURE COMMUNICATIONS (2018) 9:96 | DOI: 10.1038/s41467-017-02590-1

Yijun Yang, Xizheng Liu, Zhian Zhu, Yeteng Zhong, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Jiannian Yao, and Xi Wang, The Role of Geometric Sites in 2D Materials for Energy Storage, Joule 2, 1–20, June 20, 2018 | https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.04.027

Chao Zhang, Dmitry G. Kvashnin, Laure Bourgeois, Joseph F. S. Fernando, Konstantin Firestein, Pavel B. Sorokin, Naoki Fukata, and Dmitri Golberg, Mechanical, Electrical, and Crystallographic Property Dynamics of Bent and Strained Ge/Si Core−Shell Nanowires As Revealed by in situ Transmission Electron Microscopy, Nano Lett., 2018, 18 (11), 7238–7246 | DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03398

Tingting Yang, Peng Jia, Qiunan Liu, Liqiang Zhang, Congcong Du, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Xiaomei Li, Yanshuai Li, Tongde Shen, Yongfu Tang, and Jianyu Huang, Air-Stable Lithium Spheres Produced by Electrochemical Plating, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1 – 5 | https://doi.org/10.1002/anie.201807355

Qianming Huang, Lifen Wang, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, In-situ TEM investigation of MoS2 upon alkali metal intercalation, Sci. China Chem. (2018) 61: 222.

Muhua Sun, Jiake Wei, Zhi Xu, Qianming Huang, Yu Zhao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Electrochemical solid-state amorphization in the immiscible Cu-Li system, Science Bulletin 63(18) 1208-1214(2018)

Qiunan Liu, Tingting Yang, Congcong Du, Yongfu Tang, Yong Sun, Peng Jia, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Tongde Shen, Qiuming Peng, Liqiang Zhang, and Jianyu Huang, In Situ Imaging the Oxygen Reduction Reactions of Solid State Na−O2 Batteries with CuO Nanowires as the Air Cathode, Nano Lett.| DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b00894.

2017

Qianming Huang, Xiaomin Li, Muhua Sun, Lei Zhang, Chenzhi Song, Liang Zhu, Pan Chen, Zhi Xu, Wenlong Wang,* and Xuedong Bai*, The Mechanistic Insights into the 2H-1T Phase Transition of MoS 2 upon Alkali Metal Intercalation: From the Study of Dynamic Sodiation Processes of MoS 2 Nanosheets, Adv. Mater. Interfaces 2017, 1700171

Lei Zhang , Liang Zhu , Xiaomei Li , Zhi Xu , Wenlong Wang & Xuedong Bai, Resistive switching mechanism in the one diode-one resistor memory based on p + -Si/n-ZnO heterostructure revealed by in-situ TEM, Scientific RepoRts | 7:45143 | DOI: 10.1038/srep45143

LifenWang, JianYan, ZhiXu, Wenlong Wang, Jianguo Wen, XuedongBai, Rate mechanism of vanadium oxide coated tin dioxide nanowire electrode for lithium ion battery, Nano Energy Volume 42, December 2017, Pages 294-299

Tingting Hao, Tiehan H. Shen, Wuxia Li, Chenzhi Song, Zhi Xu, Aizi Jin, Ling Jin, Junjie Li, Xuedong Bai, and Changzhi Gu, Platinum composite nanowires for ultrasensitive mass detection, Appl. Phys. Lett. 110, 143102 (2017)

Peng Gao, Yu-Yang Zhang, Liping Wang, Shulin Chen, Yuan Huang, Xiumei Ma,Kaihui Liu, Dapeng Yu, In situ atomic-scale observation of reversible sodium ions migration in layered metal dichalcogenide SnS2 nanostructures, Nano Energy 32 (2017) 302–309.

2016

WEI JiaKe, XU Zhi, WANG Hao, WANG WenLong, BAI XueDong, In-situ TEM study of the dynamic behavior of the graphene-metal interface evolution under Joule heating, Sci. China Tech. Sci., 59, 7 (2016)

Kuo Qi, Xiaomin Li, Muhua Sun, Qianming Huang, Jiake Wei, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, and Enge Wang, In-situ transmission electron microscopy imaging of formation and evolution of LixWO3 during lithiation of WO3 nanowires, Appl. Phys. Lett., 108, 233103 (2016)|doi: 10.1063/1.4950968

Bin Zhang, Longze Zhao, Yong Cheng, Dmitri Golberg, and Ming-Sheng Wang, Reversible Tuning of Individual Carbon Nanotube Mechanical Properties via Defect Engineering, Nano Lett. 16, 5221−5227 (2016) | DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02287

Peng Gao, Liping Wang, Yu-Yang Zhang, Yuan Huang, Lei Liao, Peter Sutter, Kaihui Liu, Dapeng Yu, and En-Ge Wang, High-Resolution Tracking Asymmetric Lithium Insertion and Extraction and Local Structure Ordering in SnS2, Nano Lett. 16, 9, 5582-5588 (2016)|DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02136

2015

C. Zhang, Z. Xu, D. G. Kvashnin, D.-M. Tang, Y. M. Xue, Y. Bando, P. B. Sorokin, and D. Golberg, Opto-mechano-electrical tripling in ZnO nanowires probed by photocurrent spectroscopy in a high-resolution transmission electron microscope, Appl. Phys. Lett. 107, 091103 (2015)| doi: 10.1063/1.4929812

Chao Zhang, Zhi Xu, Wei Tian, Dai-Ming Tang, Xi Wang, Yoshio Bando, Naoki Fukata, and Dmitri Golberg, In situ fabrication and optoelectronic analysis of axial CdS/p-Si nanowire heterojunctions in a high-resolution transmission electron microscope, Nanotechnology 26, 154001 (2015).

Kuo Qi, Jiake Wei, Muhua Sun, Qianming Huang, Xiaomin Li, Zhi Xu, Wenlong Wang, and Xuedong Bai, Real-time Observation of Deep Lithiation of Tungsten Oxide Nanowires by In Situ Electron Microscopy, Angew. Chem. Int. Ed. 54, 15222 –15225 (2015).

Xiaomin Li, Kuo Qi, Muhua Sun, Qianming Huang, Zhi Xu, Wenlong Wang, and Xuedong Bai, Real-time observation of dynamic process of oxygen vacancy migration in cerium oxides under electric field, Appl. Phys. Lett. 107, 211902 (2015)|doi: 10.1063/1.4936333

Zhi Xu, ChaoZhang, WenlongWang, YoshioBando, Xuedong Bai, DmitriGolberg, Lateralpiezopotential-gated field-effect transistorofZnOnanowires, Nano Energy 13, 233–239 (2015)

2014

Chao Zhang, Wei Tian, Zhi Xu, Xi Wang, Jiangwei Liu, Song-Lin Li, Dai-Ming Tang, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yoshio Bando and Dmitri Golberg, Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in situ TEM and photodetector tests, Nanoscale , 6, 8084 (2014).

Jiake Wei, Zhi Xu, Hao Wang, Xuezeng Tian, Shize Yang, Lifen Wang, Wenlong Wang and Xuedong Bai, In-situ TEM imaging of the anisotropic etching of graphene by metal nanoparticles, Nanotechnology 25 (2014) 465709

Lifen Wang, Donghua Liu, Shize Yang, Xuezeng Tian, Guangyu Zhang, Wenlong Wang, Enge Wang, Zhi Xu, and Xuedong Bai, Exotic Reaction Front Migration and Stage Structure in Lithiated Silicon Nanowires, ACS NANO, 8, 8249-8254 (2014)

Lifen Wang, Zhi Xu, Wenlong Wang, and Xuedong Bai, Atomic Mechanism of Dynamic Electrochemical Lithiation Processes of MoS2 Nanosheets, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 6693−6697

Shize Yang, Xuezeng Tian, Lifen Wang, Jiake Wei, Kuo Qi, Xiaomin Li, Zhi Xu, Wenlong Wang, Jimin Zhao, Xuedong Bai, and Enge Wang, In-situ optical transmission electron microscope study of exciton phonon replicas in ZnO nanowires by cathodoluminescence, Appl. Phys. Lett. 105, 071901 (2014)| doi: 10.1063/1.4893444

Xuezeng Tian , Shize Yang , Min Zeng , Lifen Wang , Jiake Wei , Zhi Xu , Wenlong Wang , and Xuedong Bai, Bipolar Electrochemical Mechanism for Mass Transfer in Nanoionic Resistive Memories, Adv. Mater. 2014, 26, 3649–3654

Xuezeng Tian, Lifen Wang, Jiake Wei, Shize Yang, Wenlong Wang, Zhi Xu, and Xuedong Bai, Filament growth dynamics in solid electrolyte-based resistive memories revealed by in situ TEM, Nano Res. 2014, 7(7): 1065–1072|DOI 10.1007/s12274-014-0469-0

2013

WANG LiFen, XU Zhi, YANG ShiZe, TIAN XueZeng, WEI JiaKe, WANG WenLong and BAI XueDong, Real-time in situ TEM studying the fading mechanism of tin dioxide nanowire electrodes in lithium ion batteries, Sci China Tech Sci, 56, 11 (2013)

TIAN XueZeng, WANG LiFen, LI XiaoMin, WEI JiaKe, YANG ShiZe, XU Zhi, WANG WenLong & BAI XueDong, Recent development of studies on the mechanism of resistive memories in several metal oxides, Sci China-Phys Mech Astron, 56, 12 (2013)

2012

Shize Yang , Lifen Wang , Xuezeng Tian , Zhi Xu , Wenlong Wang , Xuedong Bai , and Enge Wang, The Piezotronic Effect of Zinc Oxide Nanowires Studied by In Situ TEM, Adv. Mater. 24, 4676–4682 (2012)

Need more information? Get in touch!

Send email to support@picofemto.cn, or input below.